Det finns olika begrepp som numera nästan dagligen diskuteras i media som utbränd, utmattningssyndrom, gå in i väggen osv. Även om dessa symtom förefaller ha ökat den sista tiden är dessa tillstånd ju inte något som plötsligt händer!

Saframyl - om du saknar energi

Saframyl – om du saknar energi

Utan utbrändhet är oftast resultatet av en långsam nedåtgående process som börjar med att man upplever en känsla av otillräcklighet eller känslomässig obalans, ofta är trött eller nedstämd och har en allmänt negativ sinnesstämning. De flesta uppfattar inte alltid själva att de förändrat sig utan det är familj och vänner som märker skillnaden och förhoppningsvis på ett naturligt sätt kan fråga hur det står till.

En sådan nedstämdhet kan om den inte bryts övergå till de begrepp som inledningsvis nämndes.

Utbränd, är i strikt bemärkelse ingen sjukdom utan kroppens anpassning till olämpliga arbetsförhållanden, övermäktig belastning, frånvaro av förståelse från omgivningen osv. Symtomen är psykisk och fysisk utmattning, ointresse av omgivningen och minskad effektivitet i arbete och göromål hemma och med familjen.

Utmattningssyndrom, kan vara en fortsättning eller försämring av utbrändhet liksom känslomässig obalans eller negativ sinnesstämning kan vara ett förstadium till Utbränd.

Socialstyrelsens klassificerar ”Utmattningssyndrom ” som:

  1. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer, vilka har förelegat under minst sex månader.
  2. Påtaglig bild av nedsatt psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning.
  3. Minst fyra av följande symtom har funnits i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod:
  4. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar.
  5. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress.
  6. Känslomässig labilitet eller irritabilitet.
  7. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet.
  8. Fysiska symtom som värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.
  9. 6. Sömnstörning.